Анонси


   

  Положення про Управління

  Назад

  Україна

  ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

   

   

  від 27.10.2022 року                            м. Чернігів                                      №396

   

  Про затвердження Положення

  про Управління містобудування та

  архітектури Чернігівської обласної

  державної адміністрації в умовах

  воєнного стану

   

  Керуючись Конституцією України, загальними Законами України: Цивільним, Господарським, Земельним кодексами України, спеціальними законами: «Про основи містобудування», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про охорону культурної спадщини», «Про генеральну схему планування території України», «Про будівельні норми», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оборону», «Про правовий режим воєнного стану», «Про ведення воєнного стану в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2012 № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», та іншими законами України, а також прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами з метою приведення установчих документів Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації у відповідність до чинного законодавства в умовах воєнного стану:

   з о б о в’ я з у ю:

  1. Затвердити нову редакцію Положення про Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (додається).

  2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13.06.2019 № 353 «Про затвердження Положення про Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації».

  3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

   

  Голова                                                                                           В’ячеслав ЧАУС

   

   

   

                          

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

  обласної державної адміністрації

    27.10. 2022 року №396

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації

   

  1. Управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної адміністрації (далі - Управління) є структурним підрозділом Чернігівської обласної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові обласної державної адміністрації та Міністерству розвитку громад та територій України.

  2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

  3. Положення про Управління містобудування та архітектури розроблено на основі Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.09.2012 №887 (далі – Типове положення), з урахуванням Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26.11.2012.

  4. Для колегіального і професійного розгляду містобудівних та архітектурних рішень при Управлінні може утворюватися архітектурно-містобудівна рада та консультативна рада з питань охорони культурної спадщини відносно пам’яток архітектури, як дорадчі органи, що діють на громадських засадах. Склад цих рад та Положення про них затверджує начальник Управління.

  5. Структурні підрозділи уповноважених органів містобудування та архітектури місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які виконують завдання і функції у сфері містобудування та архітектури, містобудівного кадастру, охорони культурної спадщини, відповідно до частини третьої ст. 42 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та підпункту «б» частини першої ст. 31, частини шостому ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підзвітні та підконтрольні з цих питань Управлінню.

  6. Основними завданнями Управління є:

  - організація виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення відповідного контролю;

  - забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території області;

  - аналіз стану містобудівної діяльності на території області, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

  - забезпечення ведення містобудівного кадастру на обласному та районному рівнях, рівні обласного центру та міст обласного значення;

  - забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

  - надання адміністративних послуг;

  - збереження традиційного характеру середовища, історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування, що знаходяться на балансовому обліку в Управлінні.

  7.  Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

  1) бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає до обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань;

  2) здійснює підготовку рішень щодо планування території на регіональному рівні;

  3) організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;

  4) готує комплексні висновки щодо інвестиційних містобудівних програм;

  5) готує пропозиції до програм економічного та соціального розвитку області і подає їх на розгляд обласній державній адміністрації;

  6) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;

  7) здійснює повноваження у сфері охорони культурної спадщини об’єктів: архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, ландшафтних природних перетворень, які мають історичну цінність;

  8) здійснює моніторинг:

  - реалізації схеми планування території області;

  - стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

  - забудови та іншого використання територій;

  реалізації довгострокових регіональних (обласних) програм.

  9) забезпечує визначення державних інтересів для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях;

  10) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;

  11) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;

  12) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;

  13) координує діяльність:

  - уповноважених органів містобудування та архітектури районних держадміністрацій, міст обласного значення з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне і нормативне забезпечення їх роботи;

  - суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

  14) вносить пропозиції до проекту обласного бюджету;

  15) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  16) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

  17) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

  18) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

  19) розроблює програму комплексного відновлення області, території територіальної громади (її частини); обласна або місцева програма відновлення території, яка визначає основні просторові, містобудівні та соціально-економічні пріоритети політики відновлення і включає комплекс заходів для забезпечення відновлення території області, території територіальної громади, яка постраждала внаслідок збройної агресії проти України або в якій сконцентровані соціально-економічні, інфраструктурні, екологічні чи інші кризові явища;

  20) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

  21) інформує населення через засоби масової інформації про плани розміщення найважливіших об’єктів містобудування та архітектури;

  22) сприяє створенню та оновленню картографічної основи на території області;

  23) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

  24) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

  25) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;

  26) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

  27) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, інформаційні запити, опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

  28) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Управління;

  29) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  30) забезпечує захист персональних даних;

  31) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

  32) забезпечує в установленому порядку контроль за діяльністю виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

  33) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

  34) виконує функції у сфері охорони культурної спадщини (пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва) відповідно до  законодавства:

  - надає методичну допомогу державним архітектурно-історичним та історико-культурним заповідникам щодо збереження традиційного характеру середовища, пам’яток архітектури та містобудування;

  - бере участь у організації науково-дослідних робіт з питань збереження традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, пам’яток архітектури і містобудування;

  - забезпечує доступ до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, юридичним і фізичним особам, а також надає інформацію щодо програм та проектів будь-яких змін у зонах охорони пам’яток та в історичних ареалах населених місць;

  - подає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України;

  - затверджує науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання пам’ятки місцевого значення та її зон охорони, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини (у разі встановлення такою документацією меж території пам’ятки місцевого значення та її зон охорони);

  - затверджує науково-проектну документацію з визначення меж і режимів використання пам’ятки місцевого значення та її зон охорони, технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж режимоутворюючих об’єктів культурної спадщини (у разі встановлення такою документацією меж історико-культурного заповідника місцевого значення та її зон охорони);

  - затверджує науково-проектну (науково-дослідну) документацію з визначення режиму використання пам’яток місцевого значення;

  - надає відповідні дозволи на відновлення земельних робіт;

  - здійснює управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення;

  - інформує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток, що знаходяться на їх території;

  - подає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та про внесення змін до нього;

  - забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

  - забезпечує виготовлення, складання і передачу центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини наукової документації з описами та фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж із них елементів, які становлять культурну цінність, з метою збереження;

  - організовує розроблення та погодження відповідних програм з охорони культурної спадщини;

  - погоджує відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони;

  - виконує функції замовника, укладає з цією метою контракти на виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

  - призначає відповідні охоронні заходи щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

  - надає дозволи на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології, історії), їхніх територіях та в зонах охорони;

  - погоджує відчуження або передачу пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

  - утримує на балансі пам’ятки архітектури та містобудування, укладає охоронні договори на пам’ятки архітектури, містобудування та садово-паркового мистецтва, здійснює контроль за дотриманням  умов цих договорів;

  - забезпечує в установленому законодавчому порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках або в межах їхніх територій;

  - видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках, їхніх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених програм та проектів, дозволів або з відхиленням від них;

  - здійснює інші повноваження відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»; 

  35) оформлює документи щодо видачі (переоформлення, анулювання) дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Чернігівській області;

  36) організовує роботу Обласного комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури;

  37) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

  38) здійснює інші передбачені законом повноваження.

  8. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені має право:

  - скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з питань, що належать до його компетенції;

  - залучати спеціалістів інших підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ й організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) для виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань;

  - одержувати в установленому законодавством порядку від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи й матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  - вносити в установленому законом порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;

  - користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами.

   9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на управління та здійснення запланованих заходів.

  10. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством розвитку громад та територій України в установленому законодавством порядку.

  Начальник Управління відповідно до ст. 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором області».

  У межах закону начальник Управління може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з розробленням містобудівної документації відповідної території, проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території його адміністративної діяльності.

  Начальник Управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Управління відповідно до законодавства про державну службу.

  11. Начальник Управління:

  1) здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні;

  2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про Управління та його структуру;

  3) затверджує посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними;

  4) планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

  5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління;

  6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи;

  7) може входити до складу Колегії обласної державної адміністрації та вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Управління, розробляє проекти відповідних рішень;

  8) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  9) представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

  10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

  Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації у відповідному територіальному органі Міністерства юстиції в України;

  11) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису Управління.

  13) здійснює добір кадрів;

  14) призначає на посаду та звільняє з посади, у порядку передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Управління, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує їх за досягнення результатів в роботі та притягує до дисциплінарної відповідальності за дисциплінарні проступки;

  15) приймає на роботу та звільняє з роботи, у порядку передбаченому законодавством про працю, працівників Управління, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни.

  16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

  17) погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників структурних підрозділів з питань містобудування та архітектури районних державних адміністрацій.

  18) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління;

  19) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління;

  19) забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

  20) скасовує накази керівників структурних підрозділів Управління з питань містобудування та архітектури, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

  21) є головою архітектурно-містобудівної ради та консультативної ради з питань охорони культурної спадщини, що утворюється при управлінні;

  22) Інформує керівництво обласної державної адміністрації у разі покладання на Управління виконання завдань, що не належить до функцій Управління чи виходить за їх межі;

  23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

  12. Начальник Управління здійснює відповідно до Закону України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Управлінні.

  13. Накази начальника Управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Мінрегіоном України, іншим центральним органом виконавчої влади.

  14. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

  15. Штатний розпис та кошторис Управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозиціями начальника Управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

  16. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний  баланс, рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівській області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

  17. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

  Управління є неприбутковою установою, що одночасно відповідає наступним вимогам:

  утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

  доходи або майно Управління не підлягають розподілу між їх засновниками або членами посадовими особами, між будь-якими іншими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена такої не прибуткової організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);

  внесене контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

  Доходи (прибутки) Управління, у разі їх отримання, використовуються виключно для фінансування видатків на утримання управління, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

  У разі припинення Управління як юридичної особи (у разі його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.

   

   

  Начальник Управління

  містобудування та архітектури

  Чернігівської обласної державної адміністрації                       Артем ГЛУЩЕНКО

   

  Розпорядження №396 від 27.10.2022.pdf

  Назад